July 24, 2024

Baseball: Ames vs Ottumwa (Varsity)