July 20, 2024

Baseball: Ames vs Ottumwa (Varsity)