March 2, 2024

Baseball: Ames vs Ottumwa (Varsity)